مونالیزایی متفاوت

آیا می توانید در عکس زیر 4 گرگ ببینید؟
 آیا میتوانید 13 چهره مخفی را در این تصویر ببینید؟
در اين تصوير چند صورت مي بينيد؟


 


    این تصویر چه سوژه ای را نشان می دهد؟


 

به پاهای این دو نفر توجه کنید. متوجه این نوع خطای دید می شوید!
این چنین شکل هندسی رو چه جوری میشه توجیه کرد؟