روزی دختری خدمت امام باقر(ع) آمد و عرض کرد: " من ازمتبتّله هستم."
امام پرسید: " منظورت از تبتّل چیست؟ "
پاسخ داد: " قصد کرده ام که هرگز ازدواج نکنم."
امام پرسید: " برای چه؟ "
گفت: " می خواهم از این طریق به فضل و برتری دست یابم."
امام فرمود: " از این فکر منصرف شو. اگر در این کار فضیلتی می بود، فاطمه زهرا (س) برای رسیدن به آن شایسته تر بود؛ زیرا هیچ کس در فضیلت بر او پیشی نگرفته است."
 

علت ویرایش:تغییر عنوان