هرگاه خداوند به امام سجّاد فرزندی عطا می فرمود، نمی پرسید که پسر است یا دختر، بلکه می پرسیدک" آیا نوزاد سالم است یا نه؟! " و اگر سالم می بود می فرمود: " خدا را سپاس که از من، فرزند معیوب و معلول نیافرید. "