قبائلی در دنیا وجود دارد که شاخ کرگدن مادر رو برای مراسم مذهبیشون میشکنند و اونرو میکشند و از فرزندش جدا میکنند ،
[img=632x379]http://www.8pic.ir/images/03941935158348933580.jpg[/img]

به نظر شما هنگام ادای این مراسم مذهبی خدا کجاست پیش توله دلتنگ و تنهای این کرگدن یا کنار هزاران نفر آدم مذهبی که برای رسوندن صداشون به خدا گیر شاخ کرگدن بودند ؟؟