پسر دوازده ساله را هر روز صبح خودش می برد مدرسه و ظهرها هم بر می گرداند به خانه. اگر نیم ساعتی از او بی خبر بود، که در اتاقش چه کار می کند دلشوره می گرفت . دست خودش نبود . نمی توانست فکرش را به مسائل دیگر زندگی مشغول کند.دایم مراقب بود مبادا آسیبی به فرزندش برسد. فکر می کرد اگر بالای سر زندگی اش نباشد، معلوم نیست چه اتفاقی برای بچه اش می افتد. به جرأت می شد گفت یک خواب راحت نداشت.
----------
امام کاظم (ع) در پاسخ به سوال از آیه « و هر کس به خدا توکل کند، او برای وی بس است .» فرمودند: توکل کردن بر خدا درجاتی دارد؛ یکی از آنها این است که در کارهایت به خدا توکل کنی و هر چه با تو کرد از او خشنود باشی و بدانی که او نسبت به تو از هیچ خیر و تفضیلی کوتاهی نمی کند و بدانی که در این باره حکم، حکم اوست ، پس با واگذاری کارهایت به خدا بر او توکل کن و در آن کارها و دیگر کارها به او اعتماد داشته باش.1------------آن روز صبح لباس های پسرش را طبق معمول همیشه آماده کرد و کیفش را چید. صبحانه اش را داد و رفتند تا به مدرسه برسند. مواظب بود از سمتی حرکت کند که موتور و یا ماشینی نباشد .پسرش را با دست هدایت می کرد. پسر احساس می کرد بزرگ شده است و نمی خواست مادرش تا جلوی مدرسه همراه او باشد ولی مادر دست بردار نبود. پسر از همسن و سال های خودش خجالت می کشید .
داشتند از خیابن رد می شدند .همان خیابان همیشگی. مادر کاملا مواظب بود اما نفهمید چطور شد که یک موتور سوار از پشت او سبز شد. برخورد سپر موتور با پهلوی او و افتادنش به زمین دلش را لرزاند . پسر کمی آن طرف تر ایستاده بود و به ماجرا نگاه می کرد. مادر از روی زمین بلند شد و خاک های لباسش را تکاند. برگشت به طرف پسر که صحیح و سلامت آنجا ایستاده بود. درفکر فرو رفت .خدایا من همین جا بودم. برای حفاظت از او. ولی خودم موتور را ندیدم. چطور ممکن است؟
------------------رسول خدا (ص) فرمودند: خداوند عز و جل می فرماید: « هیچ مخلوقی نیست که به غیر من پناه ببرد ،مگر اینکه دستش را از اسباب و ریسمان های آسمان و زمین کوتاه کنم. پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم.»2--------------------به این فکر فرو رفت که چقدر زیاد روی خودش حساب کرده است. همین یک اشاره به جانش نشست. حرصش نسبت به سلامتی پسر فرو نشست . او را به مدرسه رساند . در فکر بود . شاید فردا دیگر لازم نباشد او را با خودم ببرم. محافظ او من نیستم.------------
امام علی (ع) فرمودند: «هر کس به خدا توکل کند ،دشواری ها برای او آسان می شود و اسباب برایش فراهم می گردد». 3[hr]
منابع:
1- کافی ،ج 2 ،ص 65 ،ح 5
2- امالی طوسی ،ص 585 ، ح 1210
3- غررالحکم ،ج 5 ،ص 425، ح 90 28


هفته نامه زن روز ؛ یاسمین کاویانی