هر وقت سیلی خوردی بگو: یا زهرا
هر وقت دستهایت رابستند بگو: یا علی
هر وقت بی یاور شدی: بگو یا حسن
هر وقت آب خوردی بگو: یا حسین
هر وقت شرمنده شدی بگو: یا عباس
اما اگر تشنه شدی و آب نخوردی... بی یاور شدی... دستت رو ببند... سیلی خوردی... شرمنده شدی...
بگو: امان از دل زینب...