کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغفيلسوف استکسی که راست و دروغ برای او يکی است،چاپلوس استکسی که پول مي گيرد تا دروغ بگويد،دلال استکسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد،گدا استکسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد،قاضی استکسی که پول می گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد،وکيل استکسی که جز راست چيزی نمی گويد،بچه استکسی که به خودش هم دروغ می گويد،متکبر استکسی که دروغ خودش را باور می کند،ابله استکسی که سخنان دروغش شيرينست،شاعر استکسی که علی رغم ميل باطنی خود دروغ می گويد،همسر استکسی که اصلا دروغ نمی گويد،مرده استکسی که دروغ می گويد و قسم هم می خورد،بازاری استکسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد،پر حرف استکسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند،سياستمدار استکسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند،ديوانه است