سلام آقا مجید ایمیلتون رو دریافت کردم...اگه چیزایی رو که بهم فرستادین رو توهمین جابذارین بحث گرم تر وروشنتر میشه...