هوای دو نفره؛ نه ابر می خواهد ، نه باران ، نه یک بعدازظهر پائیزی
کافیست حواسمان بهم باشد …
همین …