چیزی بنام راحتی محض وجود ندارد ، پس سعی کن از همین حالا راحت باشی!
 
به قول حكيم خيام:
 
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وين عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پر کن قدح باده  که معلومم نیست
کاين دم که فرو برم برآرم  یا  نه