این که در برخی موارد اطرافیان به خود اجازه می دهند که در امور خانوادگی شما دخالت کنند، به این دلیل است که شما تابلوی «ورود ممنوع» به حریم خصوصی خود را برای آن ها نصب نکرده اید.
 
زمانی که مشکلاتتان را با روان شناس یا مشاور در میان می گذارید، از او راه کارهای مداخله ای می خواهید. وقتی با یک متخصص روان شناس به گفت و گو می نشینید، از آخرین یافته های علمی و تخصصی بهره مند می شوید، ولی هنگامی که مشکلات خود را با خانواده های اصلی مطرح می کنید، راه را برای دخالت در حریم خصوصی خود باز می کنید. همچنین ممکن است آن ها به خاطر ناآگاهی، نداشتن تخصص کافی و از سر دلسوزی راه کارهایی ارائه دهند که وضع زندگی تان را از آن چه هست، بدتر کند؛ بنابراین نمی توان هر مشکلی را با هر کسی در میان گذاشت.
به نقل از مصطفوی