خخخخخخخخخخخخیییلیییییییی سخته.....این تحمل کردن.....