سلام
یه مشکلی که من دارم
همش تصور میکنم مردی که در آینده با او زندگی کنم به من خیانت خواهد کرد
و این  فکر اذیتم میکند و میترسم
چیکار کنم که این فکرهای مزخرف به سرم نزند
میدونم که هر چی رو بهش فکر کنی برایت اتفاق می افتد
نمیخواهم عاقبت این فکرها به واقعیت بپیوندد