5Sal azam bozorgtare
Faneshju doktora
Ostade daneshgah
Sherkatam daran ba dustash albate taze karesho sguru karde
Avalin kasi has ke rabete daram bahash ke albate kheyli mahdude bishtar s
Vali kheyli vabaste shodim beham