سلام دوستان روانشناس ومشاورم دربین شما کسی کتاب گروه درمانی  دکتر ثنائی رو داره ؟برای این هفته نیاز دارم .تعریف فن رومیخوام به  استادم ارائه بدم خیلی هم سختگیره .سئوالش این بود تعریف فن - و آیا مادر روانشناسی فن زده ایم؟اگه کسی این کتاب وداره لطفا تعریف فن وجواب اون سئوال و از این کتاب تو این تاپیک برام بنویسه خیلی خیلی متشکرم