دلبری کردن یعنی انجام کاری که مورد پسند همسرتون ! همیشه سکوت نکنید به قولی همیشه کوتاه نیایید هر از چند مورد شما هم در مقابل همسرتون بایستید درسته که باعثه بحث میشه ولی شوهرتون بد عادت نمیشه
و حالا که در آرامش صحبت می کنید همسرتون نمی پذیرند قبل از شروع صحبت بگید که اگه سکوت کردید به خاطر این بود که بحث نشه نه اینکه حق با او است