سلام
خسته نباشید...
دوستان یکی بیاد سریع به من بگه این انتگرال گیریها چجوری باروش تغیر متغیرانجام میشه..من فارسیشو مینویسم چون وقت ندارم

1)انتگرال dxبه روی رادیکال (e2x+ex+1)
2)انتگرال  x4x(1+Lnx)dx