بخشش خیلی خوبه ولی زیادش باعث ناهنجاری میشه الخصوص سر مسائل این چنینی