دختر خوب خیلی ها هستند حتی یه خاستگارم ندارن  شما وقتی خاستگار خوب دارید چرا  دست دست میکنی 
این نقصی هم که میگین به نظر من اصلا نقص نیست  خودت د اری روش زوم میکنی