با سلاو احترام.من واقعا فک میکنم که به کمک نیاز دارم. نمیتونم رانندگی کنم.البته گواهینامه دارم و پشت فرمونم نشستم.ولی همیشه برای پارک کردن مشکل داشتم این فکرمه که میگم چون هیچوقت واسه پارک کردن خودمو به درد سر ننداختم و همیشه از این موضوع فرار کردم و میدونم با تمرین و تجربه باید تبحر کسب کرد