شاید...مامانم هم همینو میگن...ولی مامانم میگن تو حق داری چون اون کار اشتباهی کرده و وسط حرفت پریده...ولی من بازم تلاش خودمو می کنم...