نويسند‌گان:

[ مجيد يوسفي بابادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد بخش مهندسي و علوم كامپيوتر، دانشگاه شيراز
[ شهرام شهرام جعفري ] - استاديار دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر، دانشگاه شيراز
[ احمد رضا فرخ نژاد ] - كارشناس كامپيوتر بخش مهندسي كامپيوتر، دانشگاه بيرجند

خلاصه مقاله:

دراين مقاله تبديل تصاوير خط بريل به زبان ها ي مختلف (فارسي، انگليسي و غيره) از طريق پردازش تصاوير اسكن شده صفحات بريل و تبديل خو دكار با استفاده ازتكنيكي نوين(GOBCO) انجام شده است . در اين روش، از و يژگي ها ي ظاهر ي تصو ير ازقبيل ابعاد نقطه و مكان نقاط برجسته صفحات بريل جهت تشخيص استفاده م ي شود. پس از حذف نويز، ارتقاء و رفع كجي تصوير ، در ابتدا نقاط بر يل تشخيص داده شده و بعد از ش ناسايي لبه ها، بهتر ين د ايره بررو ي نقا ط لبه اي برازش شده و مركز اين د ايره ها مشخص م ي شود . سپس با استفاده از شبكه ، نقاط بدست آمده مرتب مي شوند . محدوده كاراكترها تعيين شده و بامقايسه الگو ي هركاراكتر،كاراكترها ي صفحه تشخيص داده مي شوند.


كلمات كليدي:
GOBCO شبكه، پيش پردازش، رفع كجي، سنجش فاصله، برازش، مرّتب سازي، رگرسيون و انحراف استاندارد

[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-ACCSI13-ACCSI13_280.html ]