نويسندگان: خانم زهرا قدبيگی ، دکتر فيروزه ساجدی --، دکتر اکبر بيگلريان ، دکتر گيتا 

موللی ، دكتر سپيده نازی


-- دانشيار دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی - مرکز تحقيقات توانبخشی اعصاب کودکان ، fisajedi@yahoo.com


نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسی کودکان استثنایی
چکيده مقاله:
هدف : اين مطالعه با هدف تعيين سطح مهارت‌های تکامل فردی - اجتماعی کودکان 1 تا 4 ساله مبتلا به فنيل‌کتونوری تحت رژيم درمانی از بدو تولد طرح­ريزی شده است.
روش بررسی: اين مطالعه به روش مقطعی تحليلی بر روی 40 کودک 1 تا 4 ساله بر اساس ليست بيماران کلينيک فنيل‌کتونوری که توسط غربالگری از بدو تولد و تحت درمان بودند، انجام شد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دموگرافيک، پرسشنامه ASQ و ارزيابی بالينی توسط متخصص کودکان بود. 40 کودک نيز به عنوان گروه کنترل از مهد کودک‌های تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های فوق برای آن­ها تکميل شد. تحليل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.


يافته‌ها: متوسط سن کودکان 7/30(±5/10) ماه در گروه کنترل و 7/27( ±0/11) ماه در گروه مورد بود. بين دو گروه از نظر نحوه زايمان، دور سر، قد و وزن فعلی و بدو تولد رابطه معناداری وجود نداشت. بين دو گروه از نظر تکامل مهارت‌های فردی اجتماعی اختلاف معناداری وجود داشت (p<0.001) .
نتيجه گيری : از آنجا که اين مطالعه نشان داد که سطح تکامل فردی- اجتماعی در کودکان درمان شده با رژيم درمانی از بدو تولد کمتر از کودکان عادی است، لذا تشخيص و مداخله زودرس جهت کليه کودکان درمان شده با رژيم درمانی از بدو تولد و در سنين پايين توصيه می‌شود .واژه‌هاي كليدي: فنیل‌کتونوری / رژیم درمانی / تکامل فردی اجتماعی/کودکان،ادامه كامل متن :

     http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/br...a&sid=1&ftxt=1