قرار ما چی شد شادی جون؟قرار بود شما یه کاری بکنی!!!!!!![img=18x18]http://www.hamyaryiran.ir/images/smilies/mili/36.gif[/img]