دیروز از هر چه بود گذشتیم ، امروز از هر چه بودیم گذشتیم ...

آنجا در پناه سنگر بودیم و اینجا در پناه میز ...

دیروز در پی گمنامی بودیم و امروز بدنبال آنیم که ناممان گم نشود...

دیروز بر درب اتاقمان می نوشتیم یا حسین فرماندهی از آن توست . امروز می نویسیم

بدون هماهنگی وارد نشوید...


الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم ... بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم ...‌

آزادمان کن تا اسیر نگردیم