یكي از رموز موفقيت زنان جذاب در حفظ شريك زندگي استفاده از حس زنانگي است.

جذابيت چيزي است كه تمام انسان ها به آن علاقه دارند و مي خواهند كه مورد توجه و احترام قرار گيرند. جالب اينكه بعضي افراد به صورت ذاتي مهارت هايي دارند كه مي توانند ديگران را شيفته خود سازند، اما ديگران هم مي توانند مهارت هاي جذابيت را بياموزند. جذابيت در جذب شريك زندگي و حفظ روابط زناشويي تاثير شگفت انگيزي دارد. بعضي زنان نسبت به همجنسان خود از جذابيت بيشتري برخوردارند و بيشتر مورد توجه شريك زندگي شان قرار مي گيرند. بديهي است علاوه بر مشخصات ظاهري كه بر ميزان جذابيت يك فرد تاثير دارد خصوصيات اخلاقي نيز اثري معجزه آسا بر روابط زن و شوهر مي گذارد. زنان جذاب داراي خصوصياتي هستند كه زنان ديگر نيز به راحتي مي توانند آنها را بياموزند. برخي خصوصيات رفتاري و اخلاقي اين گروه از زنان، عبارت است از:

غافلگير مي كنند

هيچ انساني، خواهان يك رابطه راكد و كسالت آور نيست. ميل طبيعي انسان هميشه به تغيير و تنوع است. يك رابطه زناشويي هميشه نياز به هيجان دارد و ركود به آن لطمه مي زند. بعضي زنان به خوبي مي دانند چگونه در زندگي مشترك تنوع و هيجان ايجاد كنند. آنها گاهي سورپرايزي براي همسرشان ايجاد مي كنند و نمي گذارند زندگي زناشويي دچار يكنواختي شود. ايجاد سورپرايز،‌ بستگي به امكانات زن و مرد و همچنين شناخت آنها از روحيه همديگر دارد.

به حريم خصوصي احترام مي گذارند

زنان موفق آموخته اند چگونه به حريم شخصي شريك زندگي شان احترام بگذارند. نه فقط زنان، بلكه مردان نيز بايد اين مهارت را بياموزند. زنان و مردان امور شخصي متعددي دارند و بهتر است به حريم شخصي يكديگر احترام بگذارند. زماني كه زوجين به يكديگر اعتماد و اطمينان داشته باشند، مدام يكديگر را كنترل نمي كنند و اجازه خواهند داد شريك زندگي شان زماني را صرف امور شخصي خود كند. تجسس مدام و محدود كردن مردان، موجب دلزدگي آنان شده و به مرور زمان زوجين را از يكديگر دور مي سازد. يكي از راه هاي رسيدن به جذابيت و مورد توجه قرار گرفتن رعايت حريم خصوصي شريك زندگي است.

استقلال نفس دارند

وابستگي زياد به همسر خوشايند نيست و موجب دلزدگي مي شود. زنان جذاب هيچ گاه وابسته به شريك زندگي شان نمي شوند، بلكه به آنان دل مي بندند و عزت نفس و استقلال خود را حفظ مي كنند. براي مردان خوشايند نيست با زني زندگي كنند كه عزت نفس نداشته و مدام وابستگي خود را با سخنان و رفتارش نمايان سازد. آنان به زودي از زنان وابسته دلزده مي شوند، زناني كه استقلال و عزت نفس بالا دارند، كشش و جاذبه بيشتري در شوهر خود ايجاد مي كنند. به واقع مردان از زنان وابسته مي هراسند و احساس مي كنند محدود شده اند.

همراهي مي كنند

مردان هنگامي كه شريك زندگي شان را به خود همراه و همگام ببينند، احساس غرور مي كنند. زنان جذاب به خوبي مي دانند شوهرشان چه علايقي دارد و در دستيابي به آن علايق و اهداف با وي همراهي مي كنند. اين بدان معنا نيست كه اين زنان اهداف و روياهاي خود را فراموش مي كنند، بلكه در واقع به خواسته ها و علايق شريك زندگي خود احترام گذاشته و در دستيابي به آنها، هم قدم و همراه شوهرشان مي شوند. از خوشحالي و موفقيت شوهرشان خوشحال شده و با وي مراحل رشد و ترقي را مي پيمايند و در مقابل، همسرشان نيز آنان را همراهي مي كند. احترام به رشد شخصي شريك زندگي موجب موفقيت زن و مرد، در رابطه زناشويي شده و موجب مي شود آنان در جمع دوستان و خانواده به شريك زندگي خود افتخار كنند.

اعتماد به نفس دارند

زنان جذاب اعتماد به نفس زيادي داشته و خودپنداره اي قوي دارند. حريم خود را دانسته، خواسته ها و اهداف مشخصي دارند و آنچه را شايسته اش هستند تقاضا مي كنند. در واقع فردي منفعل نبوده و با اعتماد به نفس اظهار نظر مي كنند. بيان نظر و عقيده صحيح و درخواست هاي معقول از شوهر موجب جذابيت بيشتر زنان مي شود. زنان با اعتماد به نفس، آموخته اند چگونه مسائل خود را حل و فصل كرده و براي هر مسئله كوچكي دست به دامان شوهرشان نشوند. هيچ مردي دوست ندارد با زني كه قادر به مديريت امور شخصي و روزانه خود نيست، زندگي كند. اعتماد به توانايي ها و مهارت ها يكي از خصوصيات بارز زنان و جذاب و موفق است. تمامي مردان، زنان موفق را مي ستايند و به داشتن همسري موفق افتخار مي كنند.

زنانه رفتار مي كنند

يكي از رموز موفقيت زنان جذاب در حفظ شريك زندگي استفاده از حس زنانگي است. آنها با وجودي كه در اجتماع با اعتماد به نفس كامل ظاهر مي شوند و مي توانند از تمامي حقوق خود دفاع كنند، به خوبي مي دانند در چه زماني چه درخواست هايي از شريك زندگي شان داشته باشند و با اولويت دادن به شوهرشان به او حس مردانگي ببخشند. مردان دوست دارند مورد توجه همسرشان واقع شوند و زماني كه احساس كنند قهرمان ذهني همسرشان هستند از هيچ محبتي در حق او دريغ نخواهند كرد. متاسفانه بعضي زنان مستقل بودن و اعتماد به نفس داشتن را اشتباه برداشت كرده و تصور مي كنند در اين صورت نبايد تقاضايي از شوهرشان داشته باشند، يا بايد تمامي كارها را خود به تنهايي انجام دهند. در صورتي كه مي توان گاهي با درخواست هاي خود احساس بهتري به شريك زندگي بخشيد.

خانواده/ شماره ۴۸۶/ نيمه دوم خرداد ماه ۹۲/ صفحه ۱۴