می ترسم از بعضی آدمها ...        آدمهایی که امروز دوستت دارند و فردابدون هیچ توضیحی رهایت می کنند...[bgcolor=#ffffff]       آدمهایی که امروز پای درد دلت می نشینند و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند...[/bgcolor][bgcolor=#ffffff]       آدمهایی که امروز لبخندشان را می بینی و فردا خشم و قهرشان...[/bgcolor][bgcolor=#ffffff]       آدمهایی که ام روز قدرشناس محبتت هستند و فردا طلبکار محبتت...[/bgcolor][bgcolor=#ffffff]       آدمهایی که امروز با تعریف هایشان تو را به عرش می برند و فردا سخت بر زمینت می زنند...[/bgcolor][bgcolor=#ffffff]       آدمهایی که مدام رنگ عوض می کنند [/bgcolor][bgcolor=#ffffff]  امروز سفیدند، فردا خاکستری، پس فردا سیاه...[/bgcolor][bgcolor=#ffffff]       آدمهایی که فقط ظاهرا آدمند ...[/bgcolor][bgcolor=#ffffff]       چیزی هستند شبیه مداد رنگی های دوران بچگی مان !![/bgcolor][bgcolor=#ffffff]       هر چه بخواهند می کشند...[/bgcolor][bgcolor=#ffffff]       هر رنگ که بخواهند می زنند.[/bgcolor]