سلام من۱۵سالمه
یه مدته خیلی چیزایادم میره قبلا هم اینجوری بداما احساس میکنم خیلی بیشترازقبل شده کتاباموجامیزارم سرامتحان سوالای که خیلی واضحن روخیلی وقتانمیبینم یایادم میره جواب بدم من حافظم خیلی خوبه ولی نمیدونم چرااینجوریم مامانم میگه عادیه ولی من اینجوری فکرنمیکنم