سلام کمک میخواستم درمورد شک پدرومادر میدونم صلاحمو میخوانو نگرانمن ولی من هرموقع میخوام بادوستام برم بیرون تاوقتی که خواهر بزرگه ی دوستمو نبینن و مطمئن نشن باهامون میاد نمیرن و هردوشون باهام میان درصورتی که مادرو پدر دوستام نمیان ولی پدرم همش باشک میگه تیکه که ننداختن بهتونو ازهمین سوالا واینو میدونم که به احتمال زیاد به خاطر بی اعتمادیشونه اما خواهر دوستم نامزد داره ونامزدش همیشه نمیتونه اجازه بده که بیاد من چیکار کنم که پدرومادرم به خاطر دیدن خواهر دوستم باهام نیان ومن بتونم تنها برم؟؟؟