امــروز دختــرِ 10 ســآلهـ ای مــآدر شـــُد...


امــروز دختــری در مـــآشینــِ شیشـــهـِ دودی بـــآ پســری همخــوآبـ شـــــُد...


امـــروز دختــزی در التــمآس چشمــآنشــ در چهآردیــوآری زنــ شـــــُد...


امــروز مــآدری در مقــآبلِ پســرِ 3 سآلهــ اش بــآ مــردیــ همخـــوآبــ شـــُد...


امــروز عشقـــ دختــــرِ بـــآکــره ای رآ بــآ اسکنــآس سنجیـــدنــد....


امـــروز دلمــ بــرآی امروزمــ گــرفتــ...


نمیـــدآنمـ دنیــآی شمـآ کثیفــ است یــآ چشمــآنـــِ مَن فـــآحشهـــ؟