تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم

برای برفی که آب می شود دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

برای اشکی که خشک شد و هيچ وقت نريخت

لبخندی که محو شد و هيچ گاه نشکفت

دوست می دارم ...

تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم

برای پشت کردن به آرزوهای محال

به خاطر نابودی توهم و خيال دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به خاطر بوی لاله های وحشی

به خاطر گونه ی زرين آفتاب گردان

براي بنفشی بنفشه ها دوست می دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه کسانی که نديده ام دوست می دارم

تو را برای لبخند تلخ لحظه ها

پرواز شيرين خاطره ها دوست می دارم

تو را به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم ديد

دوست می دارم ...

اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارم

تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام... دوست می دارم

تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زيسته ام... دوست می دارم

برای خاطر عطر نان گرم

و برفی که آب می شود

و برای نخستين گناه

تو را به خاطر دوست داشتن... دوست مي دارم

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم

دوست می دارم ...پل الوار - شاعر فرانسوی