بچه ها امتحانم از 25 اردیبهشت شروع میشه
اولی هم ریاضی 
هنوز برنامه ندادن!!!
دادن میذارم