پرهیز از ارائه پیشنهاد و توصیه

بسیار آسان است که زنی بدون آگاهی از ماهیت و سرشت جنس مخالف ناآگاهانه و بی غرض احساسات او را خدشه دار نماید برای نمونه به جریان مهمانی رفتن تام و مری اشاره می کنیم. تام رانندگی می کرد. نزدیک به 20 دقیقه گذشت و تام در اطراف یک مجموعه آپارتمان همین طور سرگردان دور می زد. ماری فهمید که تام راه را گم کرده است. سرانجام ماری از او خواست تا از یک نفر نشانی را بپرسد. تام ساکت ماند و چیزی نگفت، هر طور بود آن جا را پیدا کردندو به مهمانی رفتند. اما تنشی میان آن دو نفر تا پایان مهمانی در گرفت. ماری نفهمید چرا تام ناراحت است.

ماری با خودش می گفت: من تو را دوست دارم و به تو اهمیت می دهم و به همین دلیل پیشنهاد کمک می کنم. اما تام این طوری فکر می کرد که به او اهانت شده است.
در نظر تام، آن چه را که از ماری شنیده بود این معنی را داشت: من مطمئن نیستم که تو آن جا را یاد بگیری، تو مرد نالایقی هستی.

ماری بدون آگاهی از شیوه زندگی بر روی سیاره مریخ نمی توانست درک کند که برای تام رسیده به هدف بدون کمک دیگران چه اندازه اهمیت دارد و پیشنهاد ماری اهانتی به تمام معنا به شمار می رفت.
بنابراین فهمیدم که مریخی ها هیچ گاه تا زمانی که از آن ها درخواست نشود، پیشنهادی ارائه نمی دهند. یکی از راه های احترام گذاردن به یک مریخی این است که تا زمانی که درخواست کمک نکرده، همیشه چنین فرض می کنیم که او می تواند مشکل خود را خودش حل کند. ماری نمی دانست که وقتی تام نشانی را بلد نبود و دور آن مجموعه آپارتمان سرگردان بود. آن لحظه فرصتی طلایی برای عشق ورزیدن و حمایت از شوهرش بود، چون در آن موقع تام کاملاً آسیب پذیر بود و نیاز به محبتی مضاعف داشت. برای احترام گذاردن به تام، ماری کافی بود توصیه و پیشنهادی به او نمی کرد، گویی هدیه ای برای تام بود و ارزش آن درست مثل خرید دست گل زیبایی یا یادداشت محبت آمیزی که تام به ماری تقدیم می کرد، بود.

ماری پس از پی بردن به تفاوت میان ونوسی ها یا مریخی ها دریافت که در چنان لحظات دشواری چگونه از تام حمایت کند. بار دیگر که تام راه را گم کرد، ماری به جای پیشنهاد کمک، نفسی عمیق کشید و در دل از تلاش تام در جهت پیدا کردن راه، قدردانی کرد. تام نیز از بردباری و اطمینان همسرش نسبت به خویش تقدیر نمود.
به طور کلی وقتی زنی توصیه ای نا به جا به شوهرش ارائه می دهد و یا تلاش می کند به او کمک کنند، در واقع نمی داندکه مرد چه برداشت بدبینانه ای به او پیدا می کند با این که نیت او خیر و از روی عشق و محبت است، اما پیشنهاد او احساسات مرد را خدشه دار می کند. در این حالت واکنش مرد بسیار شدید است. به ویژه اگر احساس کند که مثل یک کودک مورد انتقاد واقع شده و یا شاهد انتقاد پدرش از سوی مادرش است.

برای بسیاری از مردان اهمیت زیادی دارد که ثابت کنند می توانند به اهدافشان برسند حتی اگر آن هدف، موردی مثل رانندگی جهت رفتن به رستوران یا میهمانی باشد. برعکس، ممکن است آن ها نسبت به مسائل جزئی بیش از مسائل کلی تر حساس باشند. احساسات مردها این گونه است: «اگر کسی نسبت به انجام کاری جزئی هم چون پیدا کردن نشانی به من اعتماد نداشته باشد چگونه او می تواند نسبت به انجام کاری بزرگ به من اعتماد کند.» مردان هم چون نیاکان مریخی خود از این که خود را کارشناس ببیند، احساس غرور می کند. به ویژه وقتی موضوع مربوط به تعمیر وسایل فنی و مکانیکی یا حل مشکلی باشد. در چنین مواقعی است که زن به جای توصیه یا انتقاد بهتر است که به گونه ای محبت آمیز موافق شوهرش باشد.

مردان مریخی و زنان ونوسی

منبع اینترنتی