جنسیت جنین

خداوند کریم در آیات ۴۵و۴۶سوره نجم می فرماید( و او(خداوند) آدمی را به صورت جفت نروماده آفرید، ازنطفه ای که ریخته می شود.))

اگر به این آیه دقت کنید،درمی یابید که خداوند نروماده بودن خلق رابه نطفه نسبت می دهد و می دا نید که نطفه به مرد تعلق دارد نه زن . وعجیب اینجا ست که امروزه علوم زیست شناسی و پزشکی ثابت کرده اند ،که تعیین جنسیت فرزند دربطن مادر یعنی پسر یا دختر بودن جنین بستگی به نطفه مرد دارد، نه تخمک زن .تخمک دارای ۲۲ کروموزوم عادی و یک کروموزوم ایکس(x ) است.اما نطفه مرد، ۲۲ کروموزوم عادی و یک کروموزوم (x)و یا (y) دارد .به عبارت دیگر ، نیمی از نطفه کروموزوم (x) و نیم دیگر کروموزوم (y)دارد .اگر نطفه (اسپرم) حاوی کروموزوم (x)باتخمک ترکیب شود،فرزند ،دختر خواهدبود واگر نطفه(اسپرم)حاوی کروموزم(y)با تخمک ترکیب شود،فرزند،پسرخواهد بود.بدین ترتیب، تعیین جنسیت فرزند با نطفه است و این چیزی است که قرآن مجید ،چهارده قرن پیش ،به صراحت بیان فرموده است

ـ پرده آمنیون:

این پرده حفره (( آمنیون)) را که پرازمایع زلالی است به نام مایع ((آمنیوتیک)) و جنین درآن شناوراست،احاطه می کند.

ـ پرده کوریون:

که سلولهای سطحی آن به داخل غشاء مخاطی رحم نفوذ می کند.
ـ کیسه زرد یا پرده زرد:

که عبارت است ازغشاء مخاطی جداره رحم که پس ازلانه گزینی

تخمک بعدا جفت را تشکیل خواهد داد.

▪ یک نطفه ازمنی

خداوند درآیه ۳۷سوره قیا مت می فرماید (آ یا انسان درابتدا نطفه ای ازمنی نبود؟))

امروزه پزشکان دریافته اند درمنی مرد حدود ۵۰۰ میلیون اسپرماتوزوئید وجود دارد که پس از مقاربت ،این اسپرمها بلافاصله حرکت به سوی تخمک را آغازمی کنند .درمسیرخود باید رحم و لوله رحم بسوی تخمدان را طی کنند . ازاینهمه اسپرم دهها مورد به تخمدان می رسند و بقیه دروسط راه می میرند. ازبین این اسپرمها فقط یک اسپرم موفق به عبورازدیواره تخمک میشود وتوسط تخمک جذب می گردد .با اتحاد این اسپرم با تخمک ، تعداد کروموزومها برای تشکیل سلول یک انسان کامل ،به حد نصاب می رسد .ازاین پس تخمک لقاح یا فته را((تخم )) می نا مند .

▪ کوتاهترین مدت بارداری

خداوند درآیه ۲۳۳سوره بقره می فرمایند(مادران باید دوسال تمام فرزندانشان را شیردهند. هر کس بخواهد فرزند را بطورکامل شیرمی دهد .))

اگربه معنی آیات خوب توجه کنیم، معلوم می شود که طول دوران مقبول حاملگی شش ماه است، چرا که فرموده است مدت حمل و شیرخواری سی ماه تمام است .بعد می فرمایند که مادرباید دو سال فرزند را شیربدهد .اگردوسا ل را ازسی ماه کم کنیم ،شش ماه باقی می ماند که این حداقل زمان لازم برای بارداری است .علم پزشکی امروزه ثابت می کند که کوتاهترین مدت بارداری ،برای زنان شش ماه است یعنی اگر جنین شش ماه تمام دررحم مادرباشد،پس از تولد زنده خواهد ماند .تولد جنین کمتر از شش ماه را ((سقط ))می نامند،زیرا زنده نخواهد ماند . تولد جنین درفاصله شش تا نه ماهگی را زایمان زودرس می نامند. نوزادانی که به صورت زودرس متولد می شوند، با مراقبتهای پزشکی ممکن است زنده بمانند.

▪ ازدواج با محارم

خداوند، درآیه ۲۳سوره نساء می فرمایند(بر شما ازدواج با مادرودختروخواهر وعمه وخا له و دختربرادرو دخترخواهر و مادران رضا عی و خواهران رضاعی حرام شد .))

طبق این آیه خداوند ، ازدواج با بستگان نزدیک را حرام کرده اند وتوصیه شده است که بهتراست که ازدواج ازبین فامیل ها نباشد .برمبنای تحقیقات بعمل آمده درعلم پزشکی ،ازدواجهای فامیلی ممکن است باعث ظهور صفات مرضی پنهان و موروثی درفرزندان شود .ازدواج های فامیلی ممکن است منجربه کاهش نسل وعقیم شدن تمام افراد یک فامیل درطول زمان گردد. چراکه بعضی صفات مرضی ضعیف و پنهان درافراد ،با ازدواج های فامیلی شدت پیدا کرده و با گذشت زمان در نسل آنها ظهور پیدا می کند وادامه این کار باعث فساد نسل خواهد شد.آنچه امروزه به اثبات رسیده است، کثرت بیماریهای وراثتی ازقبیل دیابت ، ناشنوایی ، کری دسته جمعی دریک فامیل، منگولیسم و... درمیان ازدواجهای فامیلی می باشد.

منبع: سایت مادرانه