-با خود پیمان ببندید، آنقدر قوی شوید که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنیتان را به هم نریزد.
-با خود پیمان ببندید، در هر گفتگویی کلامی از سلامتی، شادی و ثروت را بر زبان جاری سازید.
-با خود پیمان ببندید، همواره توانایی های دوستانتان را به آنها یادآور شوید (حس خوب مفید بودن را برای دوستانتان بوجود بیاورید)
-با خود پیمان ببندید، نیمه روشن هر چیزی را بنگرید، آنگاه تاریکی کنار رفته و رویاهایتان تحقق می یابد.
-با خود پیمان ببندید، به بهترین فکر کنید، برای بهترین کار کنید و فقط بهترین را بخواهید.
-با خود پیمان ببندید، مشتاق موفقیت دیگران باشید، آنچنان که گویی آن موفقیت از آن شماست.
-با خود پیمان ببندید، اشتباهات گذشته را فراموش کنید و به سوی دست یافته های بزرگتر در آینده حرکت کنید.
-با خود پیمان ببندید، به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید.
-با خود پیمان ببندید، آنقدر برای رشد و تعالی خود زمان صرف کنید، تا دیگر زمانی برای انتقاد کردن از دیگران نداشته باشید.
-با خود پیمان ببندید، برای ناراحتی صبور، برای ترس قوی و در برابر خشم متین باشید.
-با خود پیمان ببندید، که بهترین باشید و به دنیا بگویید که بهترین هستید.
تا زمانی که اعمالت بهترین بودن تو را حفظ می کند، تمام کائنات گویی در دستان توست.