به منظور افزايش انگيزه در ياد گرفتن بايد عوامل دخيل دركاهش و افزايش انگيزه مطالعه را شناسايي و بخدمت گرفت.

وقتي تصميم به انجام كار مي گيريد تمام ذرات وجود شما انرژي مي دهند تا آن كار انجام شود ولي وقتي دچار ترديد مي شويد اين انرژيها باهم درگير شده و هرز مي روند پس از ترديد اجتناب ورزيده وتمام ظرفيت تان را بكار بگيريد.

اگر موضوع مورد مطالعه را دوست داشته باشيم انگيزه دروني قوي تري براي ياد گرفتن كسـب مي شود پس سعي كنيد لذت بردن از ياد گرفتن را جايگزين احساس هاي منفي مرتبط با درس و كتاب و امتحان را با لذت بردن از ياد گيري جابجا كنيد.


توجه داشته باشيد كه شانس موفقيت در هر كار بين 1 تا 99 درصد است و به هيچ وجه شـانس موفقيت صفر نيست در نتيجه سعي كنيد تا شانس موفقيت خود را بيشتر كنيد و به افزايش اين احتمال فكر كنيد.

ثبت منظم فعاليتها و توجه به جنبه هاي مثبت و پيشرفت ها باعث افزايش اعتماد بنفس وانگيزه دروني مي شود.

سير پيشرفت خودتان را فقط و فقط با خودتان مقايسه كنيد وسعي كنيد از نظر كمي وكيفي در سطح بالاتري قرار بگيرد و هرگز خودرا با ديگران مقايسه نكنيد. مقايسه خودتان با ديگران باعث ايجاد احساس منفي و كاهش انگيزه مي شود .

توجه داشته باشيد كه همه افراد گاهي دچار احساس خستگي، بي حوصلگي و از دست دادن علاقه مندي مي شوند در اين مواقع به هيچ وجه خود را تحت فشار قرار ندهيد و كاملا آزاد و راحت استراحت كنيد .

توجه و تشويق ديگران نقش مثبتي در افزايش انگيزه دارد سعي كنيد با افرادي كه شما را تشويق مي كنند بيشتر تماس داشته باشيد .


مرور موفقيت هاي قبلي و توجه به دستاوردهاي ارزشمندي كه داشتيد اعتماد بنفس و انگيزه پيشرفت را بيشتر مي كند.

احساسات منفي نظير ترس، خشم و اضطراب لذت بردن از ياد گيري را كم و احساس منفي ايجاد مي كند. با توجه به محتواي افكار در هنگام بروز اين احساسات از گسترش آن جلوگيري كنيد و سعي كنيد ريشه آن را در درون افكارتان پيدا كنيد .

يادگيري و يادآوري دو فرايند مستقل هستند، همانگونه كه براي يادگيري تلاش مي كنيد، از حفظ گفتن و به خود پس دادن مطالب، يادآوري را نيز تمرين كنيد.

قبل از خواندن كامل و عميق، به كتاب نگاهي بيفكنيد.

از خواندن مطالب مشكل بپرهيزيد و بعدا به آنها برگرديد.