نویسنده : الهام حسن خانی
کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

چکیده
سده هاست دانشمندان بویژه از عرصه طب – نجوم – جامعه شناسی و روانشناسی به مطالعات روانکاوانه­ی انسان پرداخته اند پیامد این مطالعات شکل گیری مکتب های بیشماری روانشناسی بوده است یکی از آنها از مکتب روانشناسی تحلیلی بود که توسط زیگموند فروید پایه گذاری شده . با شاگردان مثل یونگ با آوردن اصطلاحات لازم روشهای خودشان را در آن مکتب بوجود آوردند اما سالهای پسین دسته ای از دانشمندان به مطالعات و پژوهشهای دگرگونه­ی روان انسان پرداخته اند که یکی از پیامدهای آن دست یافتن ، بازیابی وبالا بردن معرفت درونی انسان با آموزه های هنری وادبی صوفیانه است.
پژوهشگران غربی که در این زمینه پیشگام بوده اند . سررشته نشانه های روانکاوی، روانشناسی و روان درمانی تلفیقی «یاپسیکوسنتز» را ازکمدی الهی دانته آغاز کرده اند همچنان استفاده از آموزه های آیین های مختلف دینی تا ظهور دین اسلام در سده هفتم به خراسان و ماورالنهر و ظهور دین بزرگ اسلامی مثل ابوسعید ابوالخیر و با یزید بسطامی ، همچنان شاعرانی چون سنایی عطار – عراقی و مولانا .
این تحقیق در زیر مجموعه رسالت تطبیقی طبقه بندی شده است و هدف آن تطبیق اصول عمده روانکاوی در داستان اول مثنوی معنوی است براساس این فرض که علم روانشناسی در سیر تاریخی و مدون علمی ، تطور و تکامل خاص خود را پیموده و این پیشرفت را مدیون فیلسوفان، عرفا و متفکرین متقدمی است که در راستای شناخت و فهم مکانیزم روانی انسان در طول تاریخ به اندیشه پرداختند . تدبر در دریای عظیم افکار عرفانی مولانا گوهرهای بی نظیری را بدست می دهد . از آن جمله حکایت کینزک و طبیعت که مراحل بررسی روانشناختی یک بیماری « سایکوسوماتیک » را به زیبایی ترسیم می کند .


دانلود متن کامل مقاله

منبع