آرزو می کنم برای شما صدق نکند...!!!!!!!!!!

من سرم توی کار خودم بودبعد یه روز یه نفرو دیدم
اون این شکلی بود


من یه کادو مثل این بهش دادموقتی اون کادومو قبول کرد من اینجوری شدمما تقریبا همه شبها با هم گفت و گو میکردیموقتی همکارام من و اونو توی اداره دیدن اینجوری نگاه میکردنو منم اینجوری بهشون جواب میدادماما روز عشق اون یه گل رز مثل این داد به یه نفر دیگهو من اینجوری بودمبعدش اینجوری شدم
احساس من اینجوری بودبعد اینجوری شدمبله....آخرش به این حال و روز افتادم