همه ي ما هنگامي که با يک آسيب جدي يا بيماري سخت مواجه مي شويم، دست به دعا بر مي داريم و از تواناترين طبيب هستي، شفا مي جوييم.
با اندک کاوشي در فرهنگ سرزمين مان نيز اطباي گذشته را مي بينيم که با وجود مهارت و دانش غني، براي شفاي بيماران شان دعا مي کنند؛ چرا که آنان، ابعاد مختلف وجود يک انسان يعني جسم، ذهن و روح را جداي از هم نمي دانستند و به تاثير بُعد ماورايي و معنوي وجود انسان در سلامتي وي کاملاً واقف بودند.
اگر حکايت اول مثنوي معنوي را خوانده باشيد، حتما طبيب الهي را مي شناسيد که وقتي همه طبيبان حاذق از درمان کنيزک ناتوان بودند، با چهره اي عرفاني و معنوي وارد داستان شد و با دانشي دروني به ريشه بيماري که در درون او بود پي برد و او را درمان نمود.
امروزه نيز در سراسر جهان شاهد ظهور و توسعه بسياري از روش هاي درماني طب مکمل يک ديد کلي نگري نسبت به جسم، ذهن و روح انسان هستيم. اين ديدگاه در سال هاي اخير از پذيرش بالايي برخوردار گشته و به طور اصول بدون پذيرفتن آن، هر گونه سخن از اين نوع درمان ها، بي فايده و ناقص خواهد ماند.
برخي از دانشمندان، با انجام مطالعات علمي، در پي يافتن شواهدي مبني بر تاثير دعا بر سلامت جسمي و روحي انسان مي باشند. اگر چه اغلب ما که به قدرت و تاثير دعا اعتقاد داريم، از ارائه اين گونه شواهد بي نياز هستيم، اما پرداختن به نتايج برخي از اين تحقيقات، خالي از لطف نخواهد بود.
پژوهش ها نشان داده اند؛ دعا و نيايش و نيروي شفابخش حاصل از آن موجب جلوگيري از رشد سلول هاي سرطاني، حفاظت از گلبول هاي قرمز خون، تغيير حالت شيميايي خون و افزايش اکسيژن رساني توسط خون به اندام ها و نيز بهبود سريع تر زخم ها و جراحات پوستي مي گردد.

مطالعاتي که در زمينه ي دعا درماني از راه دور بر روي افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي، پُرفشاري خون، بيماري هاي ايدز و سرطان انجام گرفته نيز نشان دهنده ي تاثير مثبت دعا در سلامتي اين افراد است.
مطالعات همچنين حاکي از تاثير دعا از راه دور بر رشد ميکروارگانيسم ها مي باشد.
بنابراين دعا داراي قابليت مقابله با بيماري هاي مسري نيز هست. استنباط عميق تري که مي توان از اين مطالعه نمود آن است که با دعا کردن حتي مي توانيم ميزان جهش هاي ژنتيکي در باکتري ها را تغيير دهيم. در صورتي که دعا قادر به ايجاد تغييرات ژنتيکي در باکتري ها باشد، به طور مسلم در مورد انسان نيز اين امکان وجود دارد و در اين صورت ما به ژنومي که با آن متولد مي شويم، محدود نخواهيم بود. برخي از دانشمندان نيز مواردي را ارائه داده اند که نشان مي دهد عواطف و هيجانات انسان بر الگوي DNA (ماده ژنتيکي) وي تاثير گذار است.
جک استاکي " Jack - Stucki " که يکي از پژوهشگران در زمينه دعا درماني است، تاثير دعا بر ميدان هاي الکترومغناطيسي بدن را بررسي نمود. او در اين مطالعه، ميزان فعاليت الکتريکي در مغز و سطح بدن افراد را در آزمايشگاه خود واقع در ايالت کلرادو اندازه گيري مي کرد. حدود 1000 مايل آن طرف تر در کاليفرنيا، گروه هاي معنوي براي تعدادي از اين افراد دعا مي کردند. نتيجه ي اين مطالعه نشان داد که بين ميزان فعاليت الکتريکي در بدن افرادي که براي شان دعا شده بود با افرادي که براي شان دعا نشده بود، اختلاف معني داري وجود دارد.
آگاهي جمعي

بر اساس مطالعات دکتر پيرسال " Pearsall "، ميان افرادي که بدون برقراري ارتباط در يک اتاق نشسته اند از طريق چاکراي قلب(مرکز انرژي مربوط به عواطف و احساسات خالص) تبادل انرژي صورت مي گيرد. اين تبادل به صورت انعکاس عواطف در قلب هاي تک تک افراد است. چنين ارتباط و تبادل انرژي، به وجود آورنده ي يک آگاهي جمعي يا گروهي است.
آگاهي به خودي خود انرژي محسوب مي شود و در واقع آن چه که واقعيت ملموس فيزيکي را پديد مي آورد همان آگاهي است؛ به خصوص هنگامي که به صورت جمعي گسترش يابد.
در هنگام دعا، آگاهي جمعي مي تواند نيروي شفابخش عظيمي را ايجاد نمايد. دکتر " Pearsall " فيزيک دان انگليسي، دعا و نيايش گروهي را به اشعه ليزر تشبيه مي کند که نيروي آن وابسته به هم زماني و حالت تجمعي امواج آن است. بر اساس مطالعات دکتر "والتر وستون "، برآيند ميدان هاي انرژي که به طور همزمان توليد مي شوند، نسبت به تک تک اين ميدان ها، به صورت تصاعدي افزايش مي يابد. براي مثال نيرويي که با دعا کردن هم زمان دو نفر به وجود مي آيد چهار برابر(2×2) نيروي تک تک آن ها است، در صورتي که اگر ده نفر با هم دعا کنند، قدرت آن صد برابر(10×10) بيشتر از زماني مي شود که هر کدام به تنهايي دعا مي کنند.
مراکز انرژي

اشاره اي به مراکز انرژي و ميدان هاي انرژي انسان مي تواند به درک بهتر مطلب کمک نمايد که بسياري از روش هاي درماني سنتي مشرق زمين نيز بر همين پايه استوار هستند.
ميدان انرژي انسان از هفت لايه تشکيل شده که به صورت متوالي و در درون هم جاي گرفته اند. نزديک ترين لايه به بدن، لايه انرژي است، که از لحاظ شکل کاملاً مشابه فيزيک بدن است در اين لايه هفت مرکز انرژي اصلي وجود دارد که به آن ها " چاکرا " گفته مي شود.
چاکراها که در امتداد ستون فقرات قرار گرفته اند همانند گردبادهايي چرخيده و با مکيدن انرژي از ميدان انرژي کيهاني، آن را به انرژي قابل استفاده توسط بدن تبديل مي کنند. اين انرژي يا نيروي حيات، توسط کانال هايي در سراسر بدن انتقال يافته و منتشر مي شود.
هر گونه عدم تعادل و مسدود شدن مسير انرژي موجب ايجاد بيماري مي گردد (تئوري که اساس طب سوزنی را نيز تشکيل مي دهد).

اين عدم تعادل انرژي را پيش از وقوع بيماري هاي جسمي هم مي توان تشخيص داد. براي مثال برخي از پزشکان هندي با استفاده از نوع پيشرفته دوربين (Civilian)، ماه ها پيش از بروز علائم بيماري، با تشخيص آثار آن در لايه انرژي فرد قادر هستند وقوع بيماري را پيش بيني کنند.
مترجم: مريم علي اسلام – کارشناس ارشد بيوتکنولوژي
ماهنامه ي دنياي سلامت