پسخوراند زيستي و آموزش آرميدگي : در شيوة آموزش به كمك پسخوراند (biofeedback ) شخص دربارة برخي جنبه هاي الت فيزيولوژيايي خود اطلاعاتي (پسخوراند ) دريافت نموده و بعد تلاش مي كند آن حالت را تغيير دهد . قبلاً فرض مي شد كه فرايند هاي فيزويولوژيايي تحت كنترل دستگاه عصبي خود مختار از نوع ضربان قلب و فشارخون فرايندهايي خود مختار هستند كه نمي توان بر آنها كنترل ارادي داشت اما آزمايشهايي كه دهة 1960 صورت گرفت نشان داد كه مي توان با روش شرطي سازي عامل موشها را به كاهش و افزايش ضربان قلب خود واداشت در پي آن پژوهشهاي آزمايشگاهي نشان داد كه افراد انساني نيز مي توانند ياد بگيرند كه هر دو كار كرد ياد شده را تغيير دهند . هنوز كار برد پسخوراند زيستي و آرام سازي براي درمان بيماريهايي كه با فشار رواني رابطه دارند در دورة آزمايشي است و هنوز زود است كه برآوردي از كارايي اين شويه ها بدست داد .شيوة‌ آرميدگي : براي آرميدگي ( relaxation‌) شيوه هاي گوناگوني مطرح شده است در شيوة جاكوبسون شانزده گروه ماهيچه بدن سخت و شل مي شود . آرميدگي نوعي يادگيري است تمرين آرميدگي دو نوبت در روز ظرفيت آرام گرفتن را بيشتر مي كند بنابراين در موقعيت هاي استرس زا تنها يك كلمه خواهيد گفت « آرام ، آرام ... » و بيشتر احساس آرامش خواهيد كرد .ورزش : اگر ورزش كنيد و وضعيت جسمي خود را به حالت طبيعي و مناسب نگهداريد نسبت به زماني كه از نظر جسمي وضعيت خوبي نداريد كمتر مضطرب و افسرده خواهيد شد .اعتماد كردن : اضطرابها ،‌ تعارضها تنشها و كسالتهاي خود را با اعضاي خانواده و با دوستان صميمي در ميان بگذاريد .ارزشيابي موقعيت : علت فشار رواني خود را به روشني تعيين كنيد آيا علاقه داريد از مكانيسمهاي سازگاري با حل مسئله كمك بگيريد يا ترجيح مي دهيد از مكانيسمهاي سازگاري با هيجان فشار رواني بهره بگيريد ؟عوامل مؤثر در تحمل فشار رواني :

پيش بيني پذيري : اگر شخص بتواند فشار رواني را پيش بيني كند از شدت آن كاسته مي شود .امكان كنترل طول دورة فشار رواني : كنترل داشتن بر طول دورة يكي رويداد استرس زا نيز از شدت فشار مي كاهد .ارزيابي شناختي : درك شخص از يك رويداد استرس آور به برآورد او از درجة تهديد آميز بودن آن رويداد بستگي دارد .احساس كارآيي : اطمينان خاطر فرد به اينكه قادر است يك موقعيت استرس آور را به خوبي كنترل كند .حمايتهاي اجتماعي : امكان دارد كه حمايت هاي عاطفي و توجه مردم فشار رواني را قابل تحمل تر كند و همچنين تحمل فشار رواني وقتي آسان تر است كه عامل تنش زا به زندگي ديگري هم اثر گذاشته باشد مثل فاجعه هاي همه گير ( سيل و زلزله و طوفان و جنگ ) كه غالباً نيكوترين رفتارها را در مردم بر مي انگيزد .ساير شيوه هاي كنترل : شيوة توقف فكر – استفاده از يك شي پل زننده – بازيهاي ذهني – فعاليت رفتاري – استفاده از فنون شناختي

منبع: سایکو