یک مربی حیوانات سیرک می تواند با نیرنگ ساده ای بر فیلها غلبه کند . وقتی فیل هنوز کوچک است یک پایش را به تنه درخت می بندد . بچه فیل هر چه تقلا کند نمی تواند خودش را آزاد کند اندک اندک به این تصور عادت میکند که تنه درخت از او نیرومند تر است . هنگامی که فیل بزرگ می شود و قدرت شگرفی می یابد تنها کافی است که یک نفر طنابی را دور پای فیل گره بزند و او را به یک نهال ببندد . فیل تلاشی برای آزاد کردن خودش نمی کند . همچون فیلها پاهای ما اغلب اسیر بندهای شکننده اند. اما از آنجا که هنگام کودکی به قدرت تنه ی درخت عادت کرده ایم شهامت مبارزه را نداریم . بی آنکه بفهمیم تنها یک عمل متهورانه ی ساده برای دست یافتن ما به آزادی کافی است ./ پائولو کوئلیو