در ادامه کارگاه آموزشی همسران میرسیم به...


حمایت از آقای همه فن حریف و انجمن بهبود خانواده


با وجود اشاره به آن دو اشتباه بزرگ، منظورم آن نیست که آقای همه فن حریف و انجمن بهبود خانواده عامل تمام مشکلات اند. این دو از ویژگی های مثبت ونوسی ها و مریخی ها است. در واقع، زنان از آقای همه فن حریف سپاسگزارند، به جز در مواردی که ناراحت و برآشفته اند. مردها باید به یاد بسپارند که وقتی زنان ناراحت هستند و درباره مشکلات خود صحبت می کنند، وقت مناسبی برای ارائه توصیه و پیشنهاد نیست. برعکس او در آن موقع نیاز به کسی دارد که با جان و دل به حرف هایش گوش دهد و بدین ترتیب حال او به تدریج بهتر می شود و به حال اولش باز می گردد. در آن شرایط او نیاز به نصیحت و توصیه ندارد.

مردان نیز از مسؤول انجمن بهبود خانواده سپاسگزار خواهند بود اگر تا زمانی که از او درخواست نکرده اند، اظهار نظر و توصیه نکند. زنان باید به یاد یسپارند که ناخواسته شروع به ارائه پیشنهاد و یا انتقاد نکنند، به ویژه اگر از مرد اشتباهی سر زد. چرا که مرد احساس می کند مورد بی مهری قرار گرفته و اختیار عمل ندارد. در آن حالت زن بایستی به جای ارائه توصیه، مطیع رفتار همسرش باشد. وقتی مردی احساس کند که همسرش قصد کمک و بهبود او را ندارد، احتمال زیادی دارد از همسرش درخواست کند، توصیه و پیشنهادی ارائه دهد.

درک تفاوت های میان زن و شوهر به ما کمک می کند که به حساسیت های شریک زندگی احترام گذاریم و از او بیش تر حمایت کنیم. افزون بر آن، در می یابیم که وقتی او در برابر ما مقاومت می کند، امکان دارد که ما در زندگی و یا نحوه واکنش خویش نسبت به او مرتکب خطا شده باشیم.