کارگردان فیلم سینمایی «چ» تاکید کرد: ‌من از ردکارپت بدم نمی‌آید ولی مسیری که این فرش تعریف می‌کند ارزشی نیست.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001487