وزارت اطلاعات برخی تصاویر و اسناد از تروریست معدوم عبدالمالک ریگی را منتشر کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001149