عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی حضور نمایندگان در فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی و تأکید اعضای کمیسیون بر ممنوعیت این اقدام خبر داد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001315