چگونگی تحقق سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز هیأت دولت بررسی شد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001436