مادر شهیدان منصوری گفت: از آنجا که عبدالحمید تحت امر عبدالمالک بود، مالک از او خواسته بود شهاب(برادر فائزه) را هم با خود به زاهدان ببرد تا به این ترتیب و با کُشتن او، انتقام بگیرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000800