یک قهوه‌خانه‌ای بود توی ارگ -کوچه سینمای ایران- به نام «قهوه‌خانه داش‌آقا» پاتوق شعرا و تحصیل‌کرده‌ها و معلمان بخصوص آنهایی که یک مقدار دیدگاه چپی داشتند آنجا بود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921126000574