تعدادی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار پرهیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از اقداماتی که رسانه‌ها را از نقد دلسوزانه باز می‌دارد شدند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000610