«این پیروزی شماست... هیچ سیاستمداری، هیچ دیپلماتی نتوانست کاری را که شما انجام دادید، انجام دهد. شما این سرطان را از این کشور، ریشه‌کن کردید».
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000950